מדיניות כללית

חברת קפיצי נורדיה מנוהלת באחריות תוך שימת דגש על איכות, על בטיחות, על ביטחון ועל יעילות התפעול. החברה מספקת קפיצים ללקוחות בארץ ובמדינות רבות בעולם. החברה מגדישה מאמצים למציאת דרכים להגדלת מכירות, וכן לקידומם ופיתוחם של פתרונות וטכנולוגיות לצורך התמודדות עם האתגרים שלקוחות מציבים לפניה.

התמודדות עם משברים

החברה פועלת מתוך תחושת אחריות ושליחות, ונערכת לאספקת קפיצים בזמן ובאיכות הנדרשת במטרה להימנע ממצבי משבר עם לקוחותיה.

הקשר עם הלקוחות

החברה רואה בקשר עם הלקוחות ערך חשוב בפעילותה. עובדי החברה ישאפו, לפיכך, לצְפות את ההשלכות האפשריות של פעילותם ולהבין את צורכי הלקוחות עוד בשלב תכנון הפעילות.

שיתוף פעולה עם גורמי ממשל

החברה פועלת בשיתוף מלא ובשקיפות אל מול רשויות הממשל השונות.

עמידה בדרישות

החברה מחויבת לעמוד בכל דרישות התקינה. החברה מקפידה על נוהלי עבודה מחמירים שנועדו להבטיח את איכות הסביבה.

אחריות

חברת קפיצי נורדיה מחויבת ליעילות ולמקצועיות. עובדי החברה נדרשים לפעול על פי אמות מידה מקצועיות ושיקולים עניינים, ולשאוף לביצוע מיטבי של משימותיהם, תוך כדי שימוש יעיל במשאבים הקיימים ברשותה. על עובדי החברה לשאת באחריות מלאה על כל פעולותיהם ומעשיהם.

עמידה בהתחייבויות וקיום הבטחות

החברה רואה חשיבות רבה בעמידה בהבטחות ובהסכמים שהיא חתומה עליהם. עובדי החברה נדרשים להקפיד על דיווח עדכני,  מדויק ובזמן בכל נושא הנוגע לעבודתם. החברה דורשת מעובדיה לעמוד בהתחייבויות ובלוחות הזמנים. החברה רואה חשיבות בהקפדה על לוחות זמנים בישיבות ובכל פעילויות החברה האחרות.

ניהול סיכונים

חברת קפיצי נורדיה פועלת למזעור סיכונים ולמיצוי ההזדמנויות במגבלות החוק.

מקצועיות ואמינות

החברה רואה חשיבות רבה בטיפוח תרבות של שיפור יעדים ומדידה. חברת קפיצי נורדיה רואה חשיבות בניהול מקצועי של תהליכים מדידים. עובדי החברה נדרשים לפעול להגשמת יעדים ומטרות. העובדים מעודדים להרחיב את ידיעותיהם בתחומי המקצוע הרלוונטיים.

ייצוג החברה

עובדי החברה מייצגים את החברה בהתנהגותם ובהופעתם. בהתאם לכך נדרשים העובדים לשמור על ייצוגיות בהופעה, בכתב ובעל פה, בנסיעה ברכבי החברה ובשימוש בציוד החברה. העובדים נדרשים להקפיד על ייצוג מכובד של החברה בשימוש בטכנולוגיה מקֻוונת כגון: הדואר האלקטרוני והרשתות החברתיות.

חדשנות ולמידה ארגונית

חברת קפיצי נורדיה מספקת פתרונות מתקדמים המבוססים על קִּדְמה טכנולוגית. פתרונות אלו מחייבים ידע וכוח אדם מקצועי, ולכן החברה מעודדת הכשרה והתמקצעות של העובדים. באחריות עובדי החברה לחתור ללמידה ולהתמקצעות מתמדת. לחברת קפיצי נורדיה ידע מקצועי וייחודי. החברה פועלת לריכוזו ושמירתו של הידע הארגוני ולהעברתו אל כלל העובדים בחברה. עובדי החברה נדרשים לשתף את הגורמים הרלוונטיים בחברה בידע ובתובנות שצברו במהלך עבודתם. חברת קפיצי נורדיה מקדמת חדשנות טכנולוגית בעזרת עידוד היזמות וחיזוק תחום המחקר והפיתוח. עובדי החברה נוטלים חלק בהעלאה ופיתוח של יוזמות חדשות. החברה רואה חשיבות בשיתוף פעולה ובהפריה הדדית עם האקדמיה ומכוני מחקר בעבודתה. החברה מעודדת העלאת יוזמות והצעות ייעול ושיפור. החברה נדרשת להתנהל ביעילות במטרה להתמודד עם האתגרים הדינמיים של התפתחות טכנולוגיית ייצור קפיצים 

בטיחות

חברת קפיצי נורדיה רואה חשיבות עליונה בשמירה על שלום הציבור בכל הנוגע לפעילות החברה וקבלניה. יש להקפיד על שמירת סביבת עבודה בטוחה ובריאה. עובדי החברה נדרשים להקפיד לפעול על פי החוק ונוהלי הגֵּהות והבטיחות בעבודה ובדרכים, תוך שמירה על בטיחות ועל ביטחון הציבור והסביבה בכל מקום שהם פועלים בו. עובדי החברה נדרשים לדווח באופן מיָּדי על כל פגם, ליקוי או סיכון העלולים לפגוע בבטיחות הציבור, העובדים, הלקוחות, הקבלנים והספקים. 

שירות

עובדי החברה נדרשים לעמוד בסטנדרטים גבוהים בשירות הניתן לגורמים בתוך החברה ולגורמים מחוצה לה. החברה חותרת להבנה מלאה של צורכי לקוחותיה והעמדתם בקדמת סדר העדיפויות הארגוני. החברה פועלת לפיתוח שירותים עם ערך מוסף גבוה ללקוחות. כל המידע המועבר על ידי החברה ללקוחותיה בהיר ומדויק. חברת קפיצי נורדיה ועובדיה מחויבים לטיפול מהיר, מיָּדי ומקצועי בבעיות ובתקלות בכל מקום ובכל עת. 

שימוש בנכסי חברה

עובדי החברה נדרשים לעשות שימוש ראוי בנכסי החברה ולהשתמש בכל הציוד הניתן להם על ידי החברה אך ורק למטרות שהציוד יועד להן. עובדי החברה יקפידו על השמירה על הקניין הרוחני של החברה. עובדי החברה יקפידו על שימוש נאות במערכת המחשוב של החברה. 

סודיות המידע

מידע הוא נכס של החברה ולכן עובדי החברה יעשו שימוש במידע השייך לחברה במסגרת עבודתם בלבד. עובדי החברה נדרשים לשמור על סודיות המידע בכל הנושאים הקשורים לחברה. העובדים נדרשים להקפיד על סודיות של לקוחות, קבלנים וספקים. עובדי החברה נדרשים להקפיד על ביצוע הוראות החוק בנושא איסור השימוש במידע פנימי. עובדי החברה יעשו שימוש ראוי וישר במידע ויחשפו אותו רק לאחר קבלת הרשאה מפורשת לעשות כך מהגורמים הממונים בחברה. כל העברת מידע תיעשה בהתאם להנחיות וביחס לתוכן המידע ולדרכי ההפצה המקובלים בחברה. 

ניגוד עניינים וטובות הנאה

חברת קפיצי נורדיה מקפידה על טוהר מידות וניקיון כפיים. עובדי החברה נדרשים להימנע ממצבים שיש בהם ניגודי עניינים. חל איסור על עובדי החברה להעסיק כפיפים, ספקים או כל גורם אחר שיש לו קשרי עבודה עם החברה באופן פרטי, בכל עבודה שהיא, מעבר להעסקתם במסגרת העבודה. על עובדי החברה חל איסור מוחלט לקבל מתנות ו/או טובות הנאה מלקוחות ומספָּקים. עובדי החברה מקפידים על יושרה מקצועית ורואים את טובת החברה לנגד עיניהם, ונמנעים מניצול הזדמנויות או מידע המגיע אליהם במסגרת עבודתם לצרכים אישיים או לשם הפקת רווח אישי. 

התייעצות

חברת קפיצי נורדיה רואה חשיבות רבה בהתייעצות עם ממונים, עם עמיתים, עם יועצים או עם כל גורם אחר לפני קבלת החלטה מהותית. אנו מעודדים את העובדים ואת המנהלים לפנות בכל נושא ועניין אל הגורמים הרלוונטיים. 

קשר עם ספקים ועם קבלנים

החברה מקפידה על התנהלות ראויה ומכבדת אל מול מחזיקי העניין שלה. החברה מגַנה כל מעשה של זלזול או של חוסר פרגון. עובדי החברה נדרשים לפעול ללא משוא פנים ובצורה הוגנת וישרה בניהול הקשר עם הספקים והקבלנים. עובדי החברה בוחרים את הספקים ואת הקבלנים על פי קריטריונים וסטנדרטים מקצועיים. כל המשא ומתן שאנו עורכים עם ספקי החברה מנוהל בצורה הוגנת. החברה מכירה בחשיבות הקשר והשותפוּת עם הקבלן והספק ורואה בו גורם חיוני להצלחת משימתה. לפיכך עובדי החברה מבהירים באופן ברור לקבלנים ולספקים את דרישות החברה וציפיותיה. חלוקת האחריות בפעילותם המשותפת, דרכי העבודה המקובלות והסטנדרטים שעל פיהם יימדדו ביצועיהם מעודדים חשיבה משותפת לפתרון בעיות המתעוררות בדרך. חברת קפיצי נורדיה אחראית על המוצר הסופי של עבודות הקבלנים הפועלים במסגרתה ולכן יש לפקח על פעילות הקבלנים ולוודא כי הכול מתנהל כשורה, תוך מתן ליווי והדרכה. עובדי חברת קפיצי מחויבים לפעול על פי כל הנהלים בכל שלבי ההתקשרות וההתחשבנות עם ספקים, תוך הקפדה על עמידה בכל ההתחייבויות לספקים. עובדי החברה נדרשים לשמור על יחסים מקצועיים עם הספקים ועם הקבלנים, ועליהם להימנע מבקשת בקשות החורגות מהזמנת העבודה שלהם או מתפקידם. 

דיווח

לכלל עובדי החברה ומנהליה האחריות לדיווח אמין הנוגע לתחום עיסוקם. עובדי החברה פועלים באמינות ובשקיפות, מתוך מחויבות לפעולה למען טובת החברה ובעלי המניות שלה. עובדי החברה מחויבים לעמוד בכל הוראות החוק, הנהלים והדרישות של הרשויות המוסמכות, לפעול בשיתוף פעולה עם גורמי הממשל השונים ולספק מידע לרשויות השונות בדיוק ובמהירות. עובדי החברה נדרשים להקפיד על רישום וגילוי נאות בכל הפעולות החשבונאיות המבוצעות על ידם ביישום הבקרות שנקבעו לשם כך. עובדי החברה נדרשים לדווח באופן מיָּדי במקרים שבהם מתעורר חשש להונאה או לגנֵבה, ובכל מקרה של ספק לגבי מידת השלמות והדיוק של המידע המועבר בחברה יש לדווח על כך לממונים ולגורמים האחראים. 

סביבת עבודה

החברה מייחסת חשיבות לסביבת העבודה ופועלת ליצור סביבת עבודה מכבדת והוגנת, סביבה ללא אלימות, הטרדה מילולית ו/או פיזית. עובדי החברה נדרשים לדווח לגורמים הממונים על כל מקרה של חשד להתנהגות לא ראויה או בניגוד לחוק. החברה מקפידה לשמור על הנחיות החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות של ממונה. בנושא זה ניתן לפנות למנהלת משאבי אנוש של החברה. בהתאם לחוק חופש המידע, החברה מחויבת לשקיפות נתונים בנוגע להשפעות סביבתיות.

שוויון הזדמנויות

החברה מקפידה על שיווין הזדמנויות והוגנוּת בתהליכי גיוס, מיון וקידום עובדים בחברה, ונמנעת מקיום כל סוג של הפליה על רקע דת, גזע, מין או לאום, למעט הפליה מתקנת. החברה שואפת לשוויון הזדמנויות בין המגדרים ואף מינתה ממונה לקידום מעמד האישה. 

שיתוף פעולה וכבוד הדדי

חברת קפיצי נורדיה פועלת מתוך ראיית טובת כלל החברה ומעודדת חשיבה מערכתית ושיתוף פעולה בין היחידות השונות. שיתוף פעולה יבוא לידי ביטוי בהבנת התמונה הכוללת של משימות החברה, במחויבות להצלחת כלל יחידות החברה במשימתן ומחוץ לחברה וביצירת מערכת יחסים תומכת בין החברה לגורמים השונים שהיא באה במגע עִמם. עוצמתה של החברה נובעת ממגוון הכישורים והיכולות הקיימים בה. החברה רואה חשיבות בשיתוף פעולה ובעבודת צוות בכל רמות. עובדי החברה נדרשים לספק מענה מהיר ומקצועי, לעמוד בהבטחות ולהיות זמינים לכל הגורמים הרלוונטיים. בחברת קפיצי נורדיה מאמינים כי שיתוף פעולה בין אנשי השטח לבין אנשי המטה הוא המפתח להשגת יעדינו ביעילות ובמהירות. 

שמירה על צנעת הפרט

בחברת קפיצי נורדיה עובדי החברה וכלל מחזיקי העניין שלה נדרשים להקפיד לשמור על צנעת הפרט . 

סיוע הדדי ואחריות לקהילה

החברה תפעל לחזק את הקשר עם הקהילה, וכן תעודד פעילות התנדבותית במסגרת אישית וקבוצתית של עובדיה למען הקהילה.

מחויבות ואחריות הנהלה ומנהלים

חברת קפיצי נורדיה רואה במנהלי החברה שותפים מובילים שנדרשים לשמש דוגמה אישית להתנהגות האתית.

מנהלי החברה נדרשים לפעול על פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים, תוך חתירה למצוינות ולשיפור מתמיד. מנהלי החברה ישמשו דוגמה אישית בתחום הלמידה והפיתוח האישי ובשיתוף בידע.

מצוינות בניהול

מנהלי החברה נדרשים לבצע פעילויות מדידה והערכה בתהליכי העבודה שלהם באופן שגרתי לצורך למידה ארגונית, הפקת לקחים והתייעלות. מנהלי החברה יעודדו התייעצות בכל המדרג הניהולי והביצועי. 

אחריות על יצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת

מנהלי החברה נדרשים לנהוג בצורה מכבדת והוגנת כלפי עובדי החברה. למנהלים אחריות אישית לשמירה על בטיחות העובדים, ועליהם לשמש דוגמה אישית. מנהלי החברה ינהלו באופן תדיר את הסיכונים וההזדמנויות הכרוכים בפעילותם. מנהלי החברה יגַנו כל התנהגות מזלזלת, מפחידה או מאיימת מכל סוג שהוא. מנהלי החברה יטפחו ויקדמו תרבות ארגונית המעודדת עידוד ופרגון, ויפעלו ליצור סביבת עבודה מקדמת ותומכת.

פיתוח והערכת עובדים

מנהלי החברה נדרשים לעודד עובדים לנקיטת יוזמה ולהעלאת הצעות ייעול. מנהלים ישתפו במידע בתוך החברה ויעודדו את עובדיהם לפעול בצורה דומה. מנהלי החברה יעריכו עובדים מצטיינים ומסורים. מנהלי החברה נדרשים לעודד עובדים ללמוד ולהתפתח מקצועית. מנהלי החברה יעשו שימוש במשובים ככלי ללמידה ולצמיחה ארגונית.